Se lle informa que os datos personais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán tratados polo RACING CLUB DE FERROL SAD con domicilio en CAMPO A MALATA, S/N, 15-405 – FERROL (A CORUÑA), que cumple coas medidas de seguridade exixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade de dito tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web na que Vostade nos facilitou os seus datos.

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal e se conservarán durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais.

RACING CLUB DE FERROL SAD non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

Asimesmo, RACING CLUB DE FERROL SAD cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompretos ou deixen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Mentras non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que usted comprométese a notificarnos calqueira variación e que temos o consentimento para utilizarlos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxeto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxeto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico a info@racingclubferrol.net .  No caso de que non haxa obtido satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente.

RACING CLUB DE FERROL SAD adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade correspondentes según a normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perxuicios derivados de alteracións que terceiros podan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servicios da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos podan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calqueira outro medio de comunicación electrónica equivalente.