Uso do noso sitio web

As presentes Condicións son as únicas condicións aplicables ao uso deste sitio web e substitúen a calquera outra, salvo consentimento previo expreso e por escrito do Vendedor. Estas Condicións son importantes tanto para Vostede como para nós posto que foron deseñadas para crear un acordo legalmente vinculante entre nós, protexendo os seus dereitos como cliente e os nosos dereitos como vendedores. Vostede declara que, ao facer o seu pedido, leu e acepta sen reserva algunha as presentes Condicións.

Vostede acepta que:

Soamente poderá facer Vostede uso do sitio web para realizar consultas ou pedidos legalmente válidos.
Non poderá realizar ningún pedido especulativo, falso ou fraudulento. Se temos motivos razoables para considerar que se fixo un pedido desta índole estaremos autorizados a anulalo e informar as autoridades pertinentes.
Tamén se obriga Vostede a facilitarnos de maneira certa e correcta a súa dirección de correo electrónico, dirección postal e/ou outros datos de contacto e consente que poderemos facer uso desta información para poñernos en contacto con Vostede se é necesario (ver a nosa Declaración de Privacidade).
Se non nos facilita Vostede toda a información que necesitamos, non poderemos cursar o seu pedido.
Ao realizar un pedido a través deste sitio web, Vostede garántenos que é maior de 18 anos e que ten capacidade legal para celebrar contratos vinculantes.

Dispoñibilidade do servizo

Os artigos que se ofrecen a través deste sitio web estarán unicamente dispoñibles nos destinos detallados no apartado de Envíos

Como se formaliza o contrato

A presente información e os detalles contidos neste sitio web non constitúen unha oferta de venda, senón unha invitación para facer negocios. Non existirá ningún contrato entre Vostede e nós en relación con ningún produto ata que o seu pedido fose expresamente aceptado por nós. Se a súa oferta non é aceptada e xa se lle fixo algún cargo na súa conta, o importe do mesmo seralle reintegrado na súa totalidade.

Para realizar un pedido, deberá seguir o procedemento de compra online e facer clic en “Autorizar pago”. Tras isto, recibirá un correo electrónico acusando recibo do seu pedido (a “Confirmación de pedido”). Teña en conta que isto non significa que o seu pedido fose aceptado, xa que o mesmo constitúe unha oferta que Vostede nos fai a nós para comprar un ou máis produtos. Todos os pedidos están suxeitos á nosa aceptación e confirmarémoslle tal aceptación enviándolle un correo no que lle confirmamos que o produto está a ser enviado (a ?Confirmación de Envío?). O contrato para a compra dun produto entre nós (Contrato) quedará formalizado e aceptado unicamente cando lle enviemos a Confirmación de Envío.

Serán obxecto do Contrato unicamente aqueles produtos relacionados na Confirmación de Envío. Non estaremos obrigados a fornecerlle ningún outro produto que puidese ser obxecto de pedido ata que lle confirmemos o envío dos mesmos nunha Confirmación de Envío independente.

Dispoñibilidade dos produtos

Todos os pedidos de produtos están suxeitos á dispoñibilidade dos mesmos e, neste sentido, se se producen dificultades en canto á súa subministración, ou se non quedan artigos en stock, reservámonos o dereito de facilitarlle información acerca de produtos sustitutivos de calidade e valor igual ou superior que Vostede poderá encargar. Se non desexa facer un pedido deses produtos sustitutivos, lle reembolsaremos calquera cantidade que puidese Vostede abonar.

Negativa a tramitar un pedido

Reservámonos o dereito de retirar calquera Produto deste sitio web en calquera momento e/ ou a quitar ou modificar calquera material ou contido do mesmo. Aínda que faremos o posible para tramitar sempre todos os pedidos, pode haber circunstancias excepcionais que nos obriguen a rexeitar a tramitación dalgún pedido despois de enviar a Confirmación de pedido, e reservámonos o dereito para facelo en calquera momento, á nosa soa discreción.

Non seremos responsables fronte a Vostede ou fronte a calquera terceiro polo feito de retirar calquera produto deste sitio web, con independencia de se devandito produto foi vendido ou non, quitar ou modificar calquera material ou contido do sitio web, ou por negarnos a tramitar un pedido unha vez que lle enviaramos o Confirmación de pedido.

Dereito a desistir da compra

Se Vostede está a contratar como consumidor, poderá desistir do Contrato en calquera momento dentro do prazo de 14 días naturais desde a recepción do artigo. Neste caso, se lle reembolsará o prezo pago por tales produtos de conformidade coa nosa Política de Devolucións. Teña presente que os gastos ocasionados pola devolución do produto derivados de desistencia, non serán asumidos por nós, senón que correrán por conta exclusiva do consumidor.

O seu dereito para desistir do Contrato será de aplicación exclusivamente a aqueles produtos que se devolvan nas mesmas condicións en que Vostede os recibiu. Deberá incluír tamén todas as instrucións, documentos, produto promocional e envoltorios dos produtos. Non se fará ningún reembolso se o produto foi usado ou se sufriu algún dano, polo que deberá ser coidadoso co/os produto/s mentres estean na súa posesión.

Por favor, trate con coidado razoable os produtos mentres estean na súa posesión e garde as caixas e envoltorios orixinais para o caso de devolución. Non se realizará ningún reembolso se o produto non é devolto na caixa orixinal co mesmo contido co que foi enviado.

Esta disposición non afecta os dereitos recoñecidos ao consumidor pola lexislación vixente.

Entrega

Salvo que se produzan circunstancias extraordinarias, tentaremos enviar o pedido do/ dos produto/s relacionados na Confirmación de Envío antes da data de entrega que figura na Confirmación de Envío ou ben, se non se especificase ningunha data de entrega, no prazo de 15 días a contar desde a data do Confirmación de envío.

O atraso pode deberse ás seguintes razóns:

1- Circunstancias imprevistas;
2- Zona de entrega;
Se por algún motivo non puidésemos cumprir coa data de entrega, informarémoslle desta circunstancia e darémoslle a opción de seguir adiante coa compra establecendo unha nova data de entrega ou ben anular o pedido co reembolso total do prezo pago. Teña en conta en calquera caso que non realizamos entregas os sábados nin domingos.

A efectos das presentes Condicións, entenderase que se produciu a “entrega” ou que o/os produto/s foron “entregado/s” no momento de asinar a recepción dos mesmos na dirección de entrega convida.

Imposibilidade de entrega

Se nos resulta imposible tras dous intentos, efectuar a entrega, deixarémoslle unha nota explicándolle onde se atopa o seu paquete e como facer para recollelo coa empresa de mensaxería correspondente. Se non vai estar no lugar de entrega á hora convida, rogámoslle que se poña en contacto connosco para convir a entrega noutro día.

Transmisión do risco e a propiedade

Os riscos dos Produtos serán ao seu cargo para partir do momento da súa entrega.
Vostede adquirirá a propiedade dos produtos cando recibamos o pago completo de todas as cantidades debidas en relación cos mesmos, incluídos os gastos de envío, ou ben no momento da entrega (segundo a definición contida na cláusula 7), se esta tivese lugar nun momento posterior.

Prezo e pago

O prezo dos produtos será o que se estipule en cada momento no noso sitio web, salvo en caso de erro manifesto. A pesar de que tentamos asegurarnos de que todos os prezos que figuran na páxina son correctos, poden producirse erros. Se descubrísemos un erro no prezo dos produtos que Vostede encargou, informarémoslle canto antes e darémoslle a opción de reconfirmar o seu pedido ao prezo correcto ou ben anulalo. Se non logramos poñernos en contacto con Vostede, o pedido considerarase cancelado e se lle reembolsarán integramente as cantidades que fosen abonadas.

Non estaremos obrigados a fornecerlle o/os produto/s ao prezo inferior incorrecto (mesmo aínda que lle enviaramos a Confirmación de Envío) se o erro no prezo é obvio e inequívoco e puidese ser recoñecido de forma razoable por Vostede como prezo incorrecto.

Os prezos da páxina web inclúen IVE, pero exclúen os gastos de envío, que se engadirán ao importe total debido segundo exponse na nosa páxina de Envíos

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero (salvo no establecido anteriormente) os posibles cambios non afectarán aos pedidos con respecto aos que xa lle enviamos unha Confirmación de Envío.

Unha vez que fixese as súas compras, todos os artigos que desexa comprar engadíronse á súa cesta e o paso seguinte será tramitar o pedido e efectuar o pago. Para facelo:

Faga clic no icona “Carriño da compra” na parte superior da páxina.
Faga clic no botón “Finalizar compra”
Encher ou comprobe a información de contacto, os datos do seu pedido, a dirección á que desexa que lle sexa enviado o pedido e a dirección á que haberá que remitir a factura.
Faga clic no botón “Finalizar compra”.
Introduza os datos do seu cartón de crédito ou conta de Paypal.
Faga clic en “Autorizar Pago”.
Poderá facer o pago cos cartóns Visa, Mastercard e PayPal. Para minimizar o risco de acceso non autorizado, codificaranse os datos do seu cartón de crédito.

Se o seu medio de pago é Paypal, o cargo farase no momento que lle confirmemos o pedido.

Ao facer clic en “Autorizar Pago” Vostede está a confirmar que o cartón de crédito é súa.

Os cartóns de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade emisora das mesmas, pero se dita entidade non autorizase o pago, non nos faremos responsables por ningún atraso ou falta de entrega e non poderemos formalizar ningún Contrato con Vostede.

Se opta por compra express, reservarémoslle o seu pedido durante un máximo de 24 horas, sempre que fose tramitado de luns a xoves. En caso de non proceder ao seu pago e recollida na tenda física, sita na Malata s/n, o pedido quedará pasadas as 24 horas totalmente cancelado.

Política de devolucións

Devolucións en exercicio do dereito para desistir da compra.

Política xeral: se desexa desistir do Contrato dentro do prazo sinalado na cláusula 6 anterior, poderá devolvernos a mercadoría mediante correo postal, servizo de mensaxería ou en calquera das nosas tendas físicas. Deberá entregar a mercadoría no mesmo paquete en que a recibiu, seguindo as instrucións que atopará nas apartado Devolucións na nosa páxina web. Vostede será responsable do custo derivado da devolución dos produtos. Por favor, teña en conta que se Vostede decide devolvernos os artigos para portes debidos estaremos autorizados a rexeitar a devandita devolución, ou deducir os custos xerados por este envío do reembolso total.

Se ten algunha dúbida, pode poñerse en contacto connosco a través do noso formulario de contacto, conta cliente ou chamando ao teléfono de Atención ao Cliente 981 323 300 dentro do horario dispoñible.

Por favor, teña en consideración que para aceptar a devolución é indispensable enviar o artigo incluíndo o seu envoltorio orixinal ademais das instrucións, documentación e envoltorios que poidan acompañar ao mesmo.

Tras examinar o artigo comunicarémoslle se ten dereito ao reembolso das cantidades abonadas. O reembolso efectuarase canto antes e, en calquera caso, dentro do prazo de 30 días desde a data en que se recepciona o produto nas nosas instalacións. O reembolso sempre se efectuará mediante o mesmo medio de pago que se utilizou para pagar a compra.

Os custos do envío abonados polo cliente non serán en ningún caso reembolsables, ao tratarse dun servizo xa gozado.

Non procederá a devolución daqueles produtos que non estean nas mesmas condicións nas que os recibiu, ou que fosen usados máis aló da mera apertura do produto.

Devolucións de produtos defectuosos

Nos casos en que Vostede considere que no momento da entrega o produto non se axusta ao estipulado no Contrato, deberá poñerse en contacto connosco de forma inmediata por medio do noso formulario de contacto ou mediante a súa conta cliente facilitando os datos do produto así como unha descrición do dano que sofre, ou ben chamando por teléfono ao noso servizo de Atención ao Cliente (981 323 3300) onde lle indicaremos a forma de proceder.

Procederemos a examinar detidamente o produto devolto e comunicarémoslle mediante correo electrónico, dentro dun prazo razoable, se procede a devolución ou substitución do mesmo (no seu caso). A devolución ou substitución do artigo efectuarase canto antes e, en calquera caso, dentro dos 30 días seguintes á data na que lle enviemos un correo electrónico confirmando que procede a devolución ou substitución do artigo non conforme.

As cantidades pagas por aqueles produtos que sexan devoltos por mor dalgunha tara ou defecto, cando realmente exista, seranlle reembolsadas integramente, incluídos os gastos de entrega incorridos para entregarlle o artigo así como os gastos xerados pola devolución do produto defectuoso. O reembolso efectuarase no mesmo medio de pago que se utilizou para pagar a compra.

Quedan a salvo os dereitos recoñecidos pola lexislación vixente.

 

Responsabilidade e exoneración de responsabilidade

A nosa responsabilidade en relación con calquera Produto adquirido no noso sitio web estará limitada estritamente ao prezo de compra do devandito Produto.

Nada nas presentes Condicións de Compra exclúe nin limita de ningún xeito a nosa responsabilidade:

En caso de falecemento ou danos persoais ocasionados pola nosa neglixencia;
En caso de fraude ou falsidade; ou
En calquera asunto no que fose ilegal ou ilícito que excluísemos, limitásemos ou tentásemos excluír ou limitar a nosa responsabilidade.
Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior e na medida en que así o permita a lei, e salvo que nas presentes Condicións dispóñase o contrario, non aceptaremos ningunha responsabilidade por danos indirectos que se produzan como efecto secundario das perdas ou danos principais, que se produzan de calquera forma, e xa sexan ocasionados por ilícito civil (incluída neglixencia), incumprimento do contrato ou outros, mesmo se se puideron prever, incluídos sen carácter limitativo os seguintes:

Perdas de ingresos ou vendas;
Perda de negocio;
Lucro cesante ou perda de contratos
Perda de aforros previstos;
Perda de datos; e
Perda de tempo de xestión ou de horario de oficina.
Debido á natureza aberta deste sitio web e á posibilidade de que se produzan erros na almacenaxe e transmisión de información dixital, non garantimos a precisión e seguridade da información transmitida ou obtida por medio desta páxina web a non ser que se estableza expresamente o contrario na mesma.

Todas as descricións de produtos, informacións e materiais que figuran nesta páxina web fornécense “no estado no que se atopan” e sen garantías expresas, implícitas ou que se deriven de calquera outro modo.

Na medida do posible segundo permítao a lei, excluímos todas as garantías deixando a salvo aquelas garantías que non poidan ser lexitimamente excluídas fronte aos consumidores.

O disposto na presente cláusula non afectará os seus dereitos recoñecidos por lei en calidade de consumidor, nin ao seu dereito para desistir o Contrato.

 

Propiedade intelectual

Vostede recoñece e consente que todo copyright, marca rexistrada e demais dereitos de propiedade intelectual sobre os materiais ou contidos que se achegan como parte da páxina web correspóndennos en todo momento a nós ou a quen nos outorgou licenza para o seu uso. Vostede poderá facer uso do devandito material unicamente na forma en que llo autoricemos expresamente nós ou quen nos outorgou licenza para o seu uso. Isto non lle impedirá utilizar esta páxina web na medida necesaria para copiar a información sobre o seu pedido ou datos de Contacto.

Comunicacións por escrito

A normativa aplicable esixe que parte da información ou comunicacións que lle enviemos sexan por escrito. Ao usar este sitio web, Vostede acepta que a maior parte das comunicacións connosco sexan electrónicas. Poñerémonos en contacto con Vostede por correo electrónico ou lle facilitaremos información colgando avisos nesta páxina web. A efectos contractuais, Vostede consente en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e demais comunicacións que lle enviemos de forma electrónica cumpren cos requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os seus dereitos recoñecidos por lei.

Notificacións

Poderémoslle enviar comunicacións ben ao correo electrónico ou ben á dirección postal facilitada por Vostede á hora de realizar un pedido.

Entenderase que as notificacións foron recibidas e foron correctamente feitas 24 horas despois de enviarse un correo electrónico, ou tres días despois da data de franqueo de calquera carta. Para probar que a notificación foi feita, será suficiente con probar, no caso dunha carta, que tiña a dirección correcta, estaba correctamente selada e que foi debidamente entregada en correos ou nunha caixa de correos e, no caso dun correo electrónico, que o mesmo foi enviado á dirección de correo electrónico especificada polo receptor.

Cesión de dereitos e obrigacións

O Contrato entre Vostede e nós é vinculante tanto para Vostede como para nós, así como para os nosos respectivos sucesores, cesionarios e causahabientes.

Vostede non poderá transmitir, ceder, gravar ou de calquera outro modo transferir un Contrato ou algún dos dereitos ou obrigacións derivados do mesmo ao seu favor ou para Vostede, sen obter o noso consentimento previo por escrito.

Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar ou de calquera outro modo transferir un Contrato ou algún dos dereitos ou obrigacións derivados do mesmo ao noso favor ou para nós, en calquera momento durante a vixencia do Contrato. Para evitar calquera dúbida, ditas transmisións, cesións, gravames ou outras transferencias non afectasen os dereitos que vostedes teñen como consumidores recoñecidos por lei ou anularán, reducirán ou limitarán de calquera outra forma as garantías tanto expresas como tácitas, que lles puidésemos outorgar.

Acontecementos fóra do noso control

Non seremos responsables por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigacións que asumamos ao amparo dun Contrato, cuxa causa se deba a acontecementos que están fóra do noso control razoable (“Causa de Forza Maior”).

As Causas de Forza Maior incluirán calquera acto, acontecemento, falta de exercicio, omisión ou accidente que estea fose do noso control razoable e incluirán é especial (sen limitación) o seguinte:

Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas.
Conmoción civil, revolta, invasión, ataque terrorista ou ameaza terrorista, guerra (xa fose declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.
Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural.
Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.
Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións.
Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións doutros gobernos.
Folga, fallos ou accidentes de transporte marítimo ou fluvial, postal ou calquera outro tipo de transporte.
Entenderase que a nosa obrigación de cumprimento en virtude dalgún Contrato quedará suspendida durante o período en que a Causa de Forza Maior continúe, e dispoñeremos dunha ampliación no prazo para cumprir a nosa obrigación mentres dure tal período. Poñeremos todos os medios razoables para que finalice a Causa de Forza Maior ou para atopar unha solución por medio da cal podamos cumprir as nosas obrigacións en virtude do Contrato a pesar da Causa de Forza Maior.

Renuncia

Se durante a vixencia dun Contrato, deixásemos de insistir no cumprimento estrito dalgunha das obrigacións asumidas en virtude do mesmo ou dalgunha das presentes Condicións, ou se deixásemos de exercitar algún dos dereitos ou recursos que estivésemos facultados a exercitar ou interpoñer en virtude do devandito Contrato ou estas Condicións, tal feito non constituirá unha renuncia aos devanditos dereitos ou recursos nin lle exonerará a Vostede de cumprir con tales obrigacións.

As renuncias que fagamos a esixir o cumprimento non constituirán unha renuncia pola nosa banda a esixir cumprimentos posteriores.

Ningunha renuncia pola nosa banda a algunha das presentes Condicións fornecerá efecto, a non ser que se estipule de forma expresa que é unha renuncia e comuníqueselle a Vostede por escrito de conformidade co disposto no apartado de Notificacións anterior.

Divisibilidade

Se algunha das presentes Condicións ou algunha disposición dun Contrato fosen consideradas inválidas, ilegais ou inejecutables nalgunha medida pola autoridade competente, separaranse das restantes condicións e disposicións que seguirán sendo válidas na medida en que así o permita a lei.

Integridade do contrato

As presentes Condicións e todo documento a que se faga referencia expresa nas mesmos constitúen o acordo íntegro existente entre Vostede e nós en relación co obxecto do Contrato e substitúen a calquera outro pacto, acordo ou promesa anterior convida entre Vostede e nós verbalmente ou por escrito.

Vostede e nós recoñecemos acceder a celebrar o presente Contrato sen confiar en ningunha declaración ou promesa feita pola outra parte ou que puidese inferirse de calquera declaración ou escrito nas negociacións establecidas polos dous antes de devandito Contrato, salvo aquilo que figura expresamente mencionado nas presentes Condicións.

Nin Vostede nin nós dispoñeremos de recursos fronte a calquera declaración incerta realizada pola outra parte, verbal ou escrita, con anterioridade á data do Contrato (salvo que se fixo tal declaración incerta de forma fraudulenta) e o único recurso de que dispoñerá a outra parte será por incumprimento de contrato de conformidade co disposto nas presentes Condicións.

O noso dereito para modificar estas condicións

Temos dereito de revisar e modificar as presentes Condicións en calquera momento.
Vostede estará suxeito ás políticas e Condicións vixentes no momento en que efectúe cada pedido, salvo que por lei ou decisión de organismos gobernamentais debamos facer cambios en dicha políticas, Condicións ou Declaración de Privacidade, nese caso, os posibles cambios afectarán tamén aos pedidos que Vostede fixese previamente.

Lexislación aplicable e xurisdición

Os contratos de compra de produtos a través do noso sitio rexeranse pola lexislación española.

Calquera controversia que xurda ou garde relación cos devanditos contratos será sometida á xurisdición exclusiva dos xulgados e tribunais españois.

Se Vostede está a contratar como consumidor, nada na presente cláusula afectará os dereitos que como tal recoñécelle a lexislación vixente.