ABONOS /

BILLETES DE

ENTRADA

 • OS ABONOS DE ACCESO AO ESTADIO SON PROPIEDADE DO CLUB E O SEU USO NON AUTORIZADO OU IRREGULAR SUPOÑERÁ A SUA RETIRADA O ESTADIO.
 • OS SEÑORES ESPECTADORES HAN DE OCUPAR A LOCALIDADE DA CLASE E LUGAR QUE CORRESPONDA CO SEU ABONO/BILLETE DE ENTRADA.
 • CADA ESPECTADOR ESTÁ OBRIGADO A CONSERVAR O seu ABONO/BILLETE DE ENTRADA ATA A SUA SAÍDA DO ESTADIO, DEBENDO PRESENTALO Ao REQUIRIMENTO DE CALQUERA EMPREGADO DO CLUB E DA POLICÍA.
 • EN CASO DE NON DISPOÑER DO ABONO/BILLETE DE ENTRADA O ESPECTADOR PODERÁ SER RETIRADO POLAS AUTORIDADES DO CLUB.

ENTRADAS /

SALIDAS DEL

ESTADIO

 • AS PERSOAS QUE DESEXEN ABANDONAR O ESTADIO DURANTE O PARTIDO TERÁN PERMISO PARA FACELO EN CALQUERA MOMENTO, ADVERTINDO QUE POR MOTIVOS DE SEGURIDADE NON SE PODERÁ VOLVER A ACCEDER AO ESTADIO NESE MESMO PARTIDO.
 • TODAS As PERSOAS QUE DESEXAN ACCEDER Ao ESTADIO RECOÑECEN O DEREITO DO CLUB DE REVISAR E INSPECCIONAR A TODA PERSOA QUE INGRESA AO MESMO, PODENDO O CLUB DENEGAR O INGRESO OU RETIRAR DO ESTADIO A TODA PERSOA QUE SE NEGUE A ESTA REVISIÓN.
 • AO ESTAR PRESENTE NO ESTADIO, Os ESPECTADORES DEBEN CUMPRIR EN TODO MOMENTO CON CALQUERA E TODAS AS INSTRUCIÓNS QUE DUN ACOMODADOR OU REPRESENTANTE DO CLUB E/OU UN OFICIAL DA POLICÍA. O DESACATO A ESTAS INSTRUCIÓNS PODE OCASIONAR O SEU RETIRO DO ESTADIO.
 • PROHÍBESE A REVENDA Ou TRANSFERENCIA DE ABONOS / BILLETE DE ENTRADA SEN O CONSENTIMENTO EXPRESO DO CLUB.

BEBIDAS /

ALIMENTOS

 • SEGUNDO O ART. 25 DO RD 203/2010 QUEDA PROHIBIDA A INTRODUCIÓN DE BEBIDAS Ou ALIMENTOS EN ENVASES DE METAL, VIDRO, CERÁMICA, MADEIRA Ou MATERIAIS SIMILARES QUE SUPEREN EN VOLUME/PESO MÁIS DE 500 MILILITROS/GRAMOS.
 • QUEDA PROHIBIDA A INTRODUCIÓN DE CALQUERA CLASE DE BEBIDA ALCOHÓLICA, ASÍ COMO ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS, ESTIMULANTES, SUSTANCIAS ANÁLOGAS, Ou ESTAR BAIXO OS SEUS EFECTOS.
 • QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO VENDER CALQUERA DAS SUSTANCIAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

CÁMARAS /

MICRÓFONOS

DATOS OFICIALES

DEL PARTIDO

 • QUEDA PROHIBIDO INTRODUCIR CÁMARAS DE TV Ou MICRÓFONOS SALVO QUE SE DISPOÑA DE AUTORIZACIÓN DO CLUB.
  QUEDA PROHIBIDA A RECOLECCIÓN E/Ou SUBMINISTRACIÓN NON AUTORIZADA DE CALQUERA DATO Ou ESTATÍSTICA VINCULADA AO PARTIDO (OU A UNHA PARTE DO MESMO) BAIXO CALQUERA MEDIO MATERIAL, ELECTRÓNICO Ou DE CALQUERA OUTRA NATUREZA POR PARTE DO ESPECTADOR.
 • EN CASO DE DETECCIÓN DUN ESPECTADOR COLLEITANDO E/OU FORNECENDO DATOS DE MANEIRA NON AUTORIZADA, LESTE PODERÁ SER RETIRADO DO ESTADIO POLAS AUTORIDADES DO CLUB.

OBJETOS

PROHIBIDOS

 • DE CONFORMIDADE CO ART. 59 DO RD 2816/1982 NON SE PERMITE O ACCESO AO ESTADIO CON OBXECTOS VOLUMINOSOS (CARRIÑOS DE NENOS OU OUTROS) QUE PUIDESEN CONSTITUÍR UN OBSTÁCULO EN CASO DE EVACUACIÓN.
 • QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO INTRODUCIR ARMAS OU OBXECTOS PERIGOSOS (BENGALAS, PETARDOS, EXPLOSIVOS), TAL COMO REGÚLAO O RD 203/2010.
 • SEGUNDO A LEI 19/2007, ART. 6, QUEDA PROHIBIDO INTRODUCIR, EXHIBIR OU ELABORAR PANCARTAS, BANDEIRAS Ou SÍMBOLOS DE CARÁCTER VIOLENTO OU QUE BUSQUEN A AMEAZA, O INSULTO OU VEXACIÓN POR MOTIVOS ÉTNICOS, RELIXIÓN, DISCAPACIDADE, IDADE, SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL Ou CONVICCIÓNS.

CONDUCTA DEL

ESPECTADOR

 • QUEDA PROHIBIDO IRROMPER NO TERREO DE XOGO.
 • QUEDA PROHIBIDO E PODERÁ SER SANCIONADO CALQUERA PARTICIPACIÓN POR PARTE DO ESPECTADOR EN ALTERCADOS, PELEXAS Ou DESORDES PÚBLICOS.
 • O RD 203/2010 TAMÉN PROHIBE REALIZAR CÁNTICOS, EXPRESIÓNS, SONS Ou ACTITUDES QUE INCITEN Á VIOLENCIA OU QUE PRETENDAN VEXAR A UNHA PERSOA OU GRUPO POR RAZÓN DE RAZA, CONVICCIÓNS, RELIXIÓN, SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL OU IDADE.
TODOS ESTES REQUIRIMENTOS ATÓPANSE PROTEXIDOS POLA LEI E POLA NORMATIVA DEPORTIVA APLICABLE, O INCUMPRIMENTO DOS MESMOS PODE LEVAR Á EXPULSIÓN OU PROHIBICIÓN DE ACCESO AO RECINTO, Á REVOGACIÓN DE CALQUERA ABONO (SEN DEREITO A REEMBOLSO), MEMBRESÍA DO CLUB OU OUTROS BENEFICIOS, SEN PREXUÍZO DE RESERVARSE O CLUB E A LFP AS ACCIÓNS LEGAIS QUE PROCEDAN EN DEREITO.