Condicións de Uso

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA informa que é titular do sitio web racingclubferrol.net. De acordo coa esixencia do artículo 10 da citada Lei, RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA informa dos seguintes datos:

O titular deste sitio web é RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA, con CIF A15780109 e domicilio social en LG CAMPO DA MALATA S/N 15590, FERROL (CORUN?A, A), inscrita no Rexistro Mercantil, no tomo 2537, folio 1, folla C-27946 e inscripción 1a. A dirección de correo electrónico de contacto coa empresa é: info@racingclubferrol.net.

USUARIO E RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

A navegación, acceso e uso polo sitio web de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA confire a condición de usuario, pola que se aceptan, desde a navegación polo sitio web de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA, todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimento legal según o caso.
O sitio web de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA proporciona gran diversidad de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidade se extenderá a:

A veracidad e licitud das informacións aportadas polo usuario nos formularios estendidos por RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos polo web.
O uso da información, servizos e datos ofrecidos por RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Lei, a moral, os bos costumes ou a orde público, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do sitio web.
POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIONES DE RESPONSABILIDADE

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través de enlácelos establecidos no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutros sitios da rede. Así mesmo, tampouco garantise a disponibilidad técnica, exactitude, veracidad, validez ou legalidad de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio de enlácelos.

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos aos usuarios do seu sitio web, que puidesen derivarse da navegación polo seu sitio web. En consecuencia, RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuales danos que pola navegación por Internet poidese sufrir o usuario.

MODIFICACIÓNS

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mesmo, ou nas condicións xerais da contratación. Ditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas no web e ata que non sexan modificadas validamente por outras posteriores.

SERVIZOS DE RESERVA POR INTERNET

Certos contidos da website de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA conteñen a posibilidade de reservar por Internet. O uso dos mesmos requerirá a lectura e aceptación obligatoria das condicións xerais de reserva establecidas ao efecto por RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA.

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad co establecido na normativa vigente en Proteccio?n de Datos de caracter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidad de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA con CIF A15780109 e domicilio social sito en LG CAMPO DA MALATA S/N 15590, FERROL (CORUÑA, A), coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser da súa interés. En cumprimento coa normativa vigente, RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA informa que os datos serán conservados durante o prazo estrictamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridad.
Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variaciónn e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA informa que procederá a tratar os datos de xeito lícito, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vigente en protección de datos podrá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal asi como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo o seu petición á dirección postal indicada mais enriba ou ao correo electrónico info@racingclubferrol.net

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA por sí mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, videoo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e diseño, selección dos materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidad de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA. Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamiento xurídico españoll, sendolle aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA.

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidad de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA. Podera visualizar os elementos do portal e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte fisico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas paxinas de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA.

ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCION

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA se reserva, así mesmo, a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos, ou polo incumplimiento das presentes condicións.

A relación entre o usuario e o prestador se rexirá pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes podrán someter os seus conflitos a arbitraje ou acudir á xurisdiccion ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdiccion e competencia respecto diso. RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA ten o seu domicilio en CORUÑA, A, España.

Pólitica de privacidad nas redes sociais

En cumprimento da Lei Orgánica 15/199, de 13 de decembro, de Protección de Datos de caracter Persoal (LOPD) e a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA inroma aos usuarios que procedeu a crear un perfil nas Redes Sociales Facebook, Twitter, Instagram e Google +, coa finalidade principal de publicitar os seus productos e servizos

Datos de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA: A15780109
LG CAMPO DA MALATA S/N 15590, FERROL (CORUÑA, A) info@racingclubferrol.net
racingclubferrol.net

O usuario dispón dun perfil na mesma Rede Social e decidiu unirse a paxina creada por RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA, monstrando o seu interese na información que se publicite na Rede. Ao unirse a nosa páxina facilitanos o seu consentimento para o tratamento daqueles datos persoais publicados no seu perfil

O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia Rede Social, asi como configurar o seu perfil para garantir o seu privacidad.

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA ten acceso e trata aquela información pública do usuario, en especial, o seu nome de contacto. Estes datos, só seran utilizados dentro da propia Rede Social. Non son incorporados a ningún fichero.

En relación os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos que vostede dispon e que poden ser exercitados ante RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA, de acordo coa LOPD, debe ter en conta os seguintes matices:

Acceso: Vendrá definido pola funcionalidade da Rede Social e a capacidade de acceso á información dos perfís dos usuarios.

Rectificación:. Só podrá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina. Normalmetne este dereito deberá exercelo ante a Rede Social.

Cancelación e/ou Oposición: como no caso anterior só podrán satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control do RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA, por exemplo, deixar de estar unido ao perfil.

satisfacerse en relacio?n a aquela informacio?n que se atope baixo o control de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA, por exemplo, deixar de estar unido ao perfil.

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA realizarase as seguintes actuacións:

Acceso a información pública do perfil.

Publicación no perfil do usuario de toda aquela información xa publicada na páxina de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA

Enviar mensaxes persoais e individuais a través das canles da Rede Social

Actualizaciones do estado da páxina que se publicasen no perfil do usuario.

O usuario sempre pode controlar as súas conexions, eliminar os contidos que deixen de interesarlle e rentirnxir con quen coparte as súas conexión, para iso deberá coñecer para iso deberá acceder á súa configuración de privacidade.

Publicacións

O usuario, unha vez unido á páxina de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA, podrá publicar en esta última comentarios, enlaces, imáxenes ou fotografías ou calquera outro tipo de contido multimedia soportado pola Rede Social. O usuario, en todos os casos, debe ser o titular dos mesmos, gozar dos dereitos de autor e de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados. Prohibese expresamente calquer publicación na páxina, xa sexan textos, gráficos, fotografías, videos, etc. que atenten ou sexan susceptibles de atentar contra a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro, e/ou que infrinjan, violen ou quebranten os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a Lei. Nestes casos, RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA resérvase o dereito a retirar de inmediato o contido, podendo solicitar o bloqueo permanente do usuario.

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA non se fara responsable dos contidos que libremente publicou un usuario.

O usuario debe ter presente que as súas publicacións serán coñecidas polos outros usuarios, polo que él mesmo é o principal responsable do seu privacidad.

As imáxenes que poidan publicarse na páxina non serán almacenadas en ningún fichero por parte de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA, pero si que permanecerán na Rede Social.

Concursos e promociones

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA resérvase o dereito a realizar concursos e promociones, nos que podrá participar o usuario unido ao seu páxina As bases de cada un deles, cando se utilice para iso a plataforma da Rede Social, serán publicadas na mesma. Cumprindo sempre coa LSSI-CE e con calquera outra norma que lle sexa de aplicación.

A Rede Social non patrocina, avala nin administra, de modo algún ningunha das nosas promociones, nin está asociada a ningunha delas.

Publicidade

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA utilizara a Rede Social para publicitar os seus productos e servizos en todo caso si decide tratar os seus datos de contacto para realizar accións directas de prospección comercial será sempre, cumprindo coas exixencias legais da LOPD e da LSSI-CE.

No considerase publicidade o feito de recomendar a outros usuario a páxina de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA para que también eles poidan gozar das promocions ou estar informados da sua actividade.

A continuación detallamos o enlace á política de privacidad de da Rede Social:

Condicións Xerais de Contratación

Información previa ó proceso contractual

A presente páxina web racingclubferrol.net é propiedade do RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA con CIF A15780109 y dirección fiscal en LG CAMPO DE LA MALATA S/N 15590, FERROL (CORUÑA, A).

As condicions Xerais de contratación regulan a relación de venda a distancia entre RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA e ó  usuario oucliente, dacordo coas estipulaciós legais, en especial, a Lei 7/1998, de 13 de abril, sobre Condicións Xerais de Contratación, a Lei 3/2014, de 27 de marzo pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e Usuarios, a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de caracter Persoal, a Lei 7/1996, de 15 de xaneiro de Ordenación do Comercio Minorista, e á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, nas Condicións Xerais. Ditas modificacións podrán realizarse, a través das súas websites, por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas na web e ata que non sexan modificadas válidamente por outras posteriores. No entanto, RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA resérvase o dereito de aplicar, en determinados casos, unhas Condicións Particulares de Contratación con preferencia ás presentes Condicións Xerais cando o considere oportuno, anunciándolas en tempo e forma oportunos.

O obxecto da páxina web é a venda de abonos de tempada e entradas para os diferentes partidos do club. A duración do contrato quedase vinculada á finalización do servizo contratado

Como usuario ou cliente declara expresamente coñecer, entender e aceptar as condicións de uso e estas condicións xerais de contratación. Do mesmo xeito, declara ser maior de idade e ter a capacidade xuridica e de obrar necesarias para o acceso aos sitios web de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA e a contratación por medio dos mesmos.

Para adquirir os nosos servizos, vostede pode dirixirse ao apartado correspondente da nosa tenda online.

É requisito imprescindible que se rexistre como usuario da web para realizar a compra online. Pode acceder ao apartado correspondente para o rexistro na propia web. De conformidad co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de caracter Persoal, RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA informa aos usuarios que os datos persoais solicitados durante o proceso de rexistro e posterior compra, serán introducidos nun fichero baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de tramitar ditas accións por parte do usuario e gestionar actuacións posteriores derivadas das mesmas.

Así mesmo, RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA informa da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante un escrito á dirección LG CAMPO DA MALATA S/N 15590, FERROL (CORUÑA, A) ou a través do correo electrónico info@racingclubferrol.net.
Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

Durante o proceso de compra deberá identificarse co nome de usuario e o contrasinal proporcionados. Estes datos non serán publicos. Vostede faise responsable de tratar confidencial e responsablemente a identidade e contrasinal a obtidas no rexistro como cliente, non podendo cedelas a outro. Pode modificar a información rexistrada en calquera momento, no seu área de cliente. En leste mesmo apartado vostede tendrá acceso a un histórico dos seus servizos contratados, este so é un apartado de consulta pero permítese a sua xestión podendo o usuario eliminar aqueles registros que considere non é necesario visualizar.

Finalizado o proceso de compra o cliente recibirá unha confirmación do mesmo por correo electrónico. É imprescindible que durante o proceso de compra o usuario indique un correo electrónico válido. Si en 24 horas desde a finalización do servizo non recibe a confirmación, pongase en contacto con RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA no teléfono de atención  ao cliente 981323300 ou mediante o correo electrónico info@racingclubferrol.net. Todos os contidos da web están en español e galego

Previamente á prestación do servizo o cliente recibira un correo electronico coa confirmacion do servizo solicitado.

Unha vez prestado o servizo o cliente recibirá a correspondente factura.

Caracteristicas, oferta e vixencia dos servizos

Os servizos ofertados na nosa tenda online, detállanse as caracteristicas esenciais dos mesmos.En caso dun servizo en oferta, sempre se indicase xunto ás súas caracteristicas esenciais, o prezo de oferta e a validez da mesma.
En cumprimento da normativa vigente RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA ofrece información sobre todos os seus servizos, os seus caracteristicas e prezos. No entanto, RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA resérvase o dereito a retirar, repoñer ou cambiar os servizos que se ofrecen a través do seu páxina web, mediante o simple cambio no contido da mesma. Desta forma, os servizos ofrecidos en cada momento pola web rexirase  polas Condicións Xerais de Contratación vigentes en cada caso. Así mesmo, a empresa tendra a facultade de deixar de ofrecer, sen previo aviso e en calquera momento, o acceso aos servizos mencionados.

Garantias

Todos os servizos ofrecidos na páxina web gozan da garantia correspondente ao tipo de servizo, e ao tempo e forma de prestacion de servizos que solicite.

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA dispón dun servizo de atención ao cliente, mediante o teléfono 981 323 300 ou mediante o correo electronico info@racingclubferrol.net onde podrá dirixir a reclamación correspondente en caso desconformidad.

Formas de pago e execución do servizo

O cliente podra abonar o importe do seu servizo optando por calquera das seguintes formas. Durante o proceso de compra deberá indicar a súa elección:

Tarxeta de credito VISA ou MASTERCARD

Todas as operacións que implican a transmision de datos persoais ou bancarios realízanse utilizando unha contorna segura, un servidor baseado na tecnoloxía de seguridade estandarr SSL (Secure Sockets Layer). Toda a información que nos transmita viaxa cifrada a traves da rede.
Así mesmo os datos sobre a súa tarxeta de credito son introducidos directamente na paxina do banco, no TPV (Terminal Punto de venda do Banco) e non son introducidos nin rexistrados en ningun servidor de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA.

Ao pagar con tarxeta VISA ou MASTERCARD solicitásesellen sempre os seguintes datos: o numero de tarxeta, a data de caducidade, e un Codigo de Validacion que coincide coas 3 ultimas cifras do numero impreso en cursiva no reverso da súa tarxeta VISA ou MASTERCARD, ofrecendo, desta forma, mas garantias achega da seguridade da transaccion.

Esta forma de pago é valida únicamente na web.

Cando o importe dunha compra fose cargado fraudulenta ou indebidamente utilizando o numero dunha tarxeta de pago, o seu titular podra esixir a inmediata anulacion do cargo. En tal caso, as correspondentes anotacións de debo e reabono nas contas do proveedor e do titular efectuásesen o máis axiña posible.

Con todo, si a compra fose efectivamente realizada polo titular da tarxeta e a esixencia de devolucion non fose consecuencia de haberse exercido o dereito de desistimiento ou de resolucion e, xa que logo, esixise indebidamente a anulacion do correspondente cargo, aquel quedase obrigado fronte a RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA ao resarcimiento de danos e prexuízos ocasionados como consecuencia de dita anulacion.

Paypal
Permite enviar pagos en Internet de forma segura e comoda. A rede de PayPal baséase na infraestructura financeira existente de contas bancarias e tarxetas de credito para crear unha solucion global de pago en tempo real. Paypal ofrece un servizo especialmente pensado para aqueles a os que non lles satisfán os mecanismos de pago tradicionais.

RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA comprométese a realizar o servizo nun maximo de 24 horas?as, a partir do día seguinte da solicitude de prestacion do mesmo.

A disponibilidad de servizos ofrecidos por RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA pode variar en funcion do servizo. En caso de non ejecucion por indisponibilidad, RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA no momento que teña coñecemento desta situacion notificáseo ao cliente, por medio dun correo electronico. O periodo desta comunicacion non superase en ningun caso o prazo maximo de 30 días, RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA podra dar a dobre opcion de: ofrecer ao cliente sen aumento de prezo, un servizo de caracteristicas similares ou de superior calidade, ou salvo razóns xustificadas e demostrables por RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA dentro deste mesmo periodo abonar as sumas pagas polo servizo anulado. No caso de que RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA non realice leste abono no prazo sen?alado, o comprador podra reclamar que se lle pague o dobre da suma debida, sen prexuízo ao seu dereito de ser indemnizado.

Dereito de desistimiento, reembolso do pago e reclamaciones

O cliente dispondra? dun prazo o mínimo de catorce días naturais para desistir, a partir do día de celebracion do contrato, sen penalizacion algunha e sen indicacion dos motivos.

O exercicio do dereito de desistimiento debera realizarse mediante notificacion a traves comunicacion telefonica a 981 323 300, dirixindose ao correo electronico info@racingclubferrol.net, remitindo o seu escrito a nosa direccion postal LG CAMPO DA MALATA S/N 15590, FERROL (CORUN?A, A), ou ben a traves do formulario de desistimiento.

Segun o establecido o artigo 103 da Lei 3/2014, de 27 de marzo pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e Usuarios, os suministros de servizos ou bens confeccionado conforme ás especificaciones do consumidor ou claramente personalizados, ou que, pola súa natureza, non poidan ser devoltos ou poidan deteriorarse ou caducar con rapidez, estan exentos de desistimiento.

Si o cliente solicita que a prestacion do servizo de comezo durante o periodo de desistimiento, este quedase obrigado ao abono do importe proporcional á parte prestada do servizo no momento en que comunique o seu desistimiento, en relacion ao obxecto do contrato.

Reembolso do pago

O reembolso das cantidades recibidas polo cliente realizásese utilizando os mesmos medios de pago empregados por leste, a condición de que non se dispuxo o contrario.

A RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA abonase as cantidades satisfeitas polo cliente antes de 14 días naturais deas da data de recepcion do dereito de desistimiento.

En caso de atraso injustificado por parte de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA, respecto de a devolucion das sumas abonadas, o cliente podra? reclamar o dobre das sumas pagas, sen prexuízo do dereito de ser indemnizado por danos e prexuízos sufridos nos que exceda de devandita cantidade.

Reclamacion

Si o cliente desexa presentar unha reclamacion, o establecemento de RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA esta situado en LG CAMPO DA MALATA S/N 15590, FERROL (CORUN?A, A) ou a traves do correo electronico info@racingclubferrol.net.

Xurisdiccion

Así mesmo, RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA se reserva a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilizacion indebida do seu sitio web e contidos ou polo incumplimiento das presentes condicións.

A relacion entre o usuario e o prestador rexirase pola normativa vigente e de aplicacion no territorio espanol. De xurdir calquera controversia as partes podran someter os seus conflitos a arbitraje ou acudir á xurisdiccion ordinaria cumprindo coas normas sobre urisdiccion e competencia respecto diso. RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA ten o seu domicilio en CORUÑA, A, Espana.