Normas

Para a expedición do carnet será obligatoria a presentación do D.N.I., o carnet só poderá ser utilizado polo titular, polo que deberá presentar o D.N.I. a requerimiento de calquera empregado do Club durante a tempada, procedéndose á súa retirada en caso de uso indebido.

O Club resérvase o dereito de cambios de asento do socio en calquera momento por razóns de seguridade.

VENDA DE ABONOS

Os abonos para a tempada 2016/2017 poñeranse á venda a partir do de XUÑO de 2016

Todos aqueles abonados que teñan domiciliado o abono pasaráselles o cargo polo banco do 1 ao 5 de agosto, e poderán retiralo a partir do 10 de agosto.

Poderase realizar solicitude de alta como abonado a través do correo electrónico: info@racingclubferrol.net, enviando o documento que se poderá descargar na web www.racingclubferrol,.net para tal efecto.

Os abonados que non teñan o pago domiciliado poderán realizalo nas Oficinas do Racing Club de Ferrol S.A.D en efectivo, con tarxeta debito/crédito (non serán aceptadas Tarxeta American Express).

PRAZOS

O abono pode pagarse na súa totalidade ao retirar o carnet ou en tres prazos (con recargo) sendo o segundo e terceiro OBLIGATORIAMENTE domiciliados polo banco.

Os prazos establecidos son os seguintes.
. 1ª prazo:
. Novas altas: no momento de retirar o carnet.
. Renovaciones: pasarase o cargo ao banco entre o 1 e o 5 de agosto de 2016.?2º prazo: Entre o 2 e o 4 de novembro de 2016.
. 3º prazo: Entre o 1 e o 3 de febreiro de 2017.

DESCONTOS
.Desconto Familiar: Farase un desconto do 20 % ao terceiro membro da unidade familiar, entendendo por esta matrimonio con fillos menores de 25 anos, así como pai/ nai con fillos menores de 25 anos.
.Os socios da Escola de Fútbol R. Ferrol terán un desconto do 25% sobre o prezo do abono.
.Os descontos non son acumulables entre si.

DESEMPLEADOS
.Para a obtención do carnet de desempleado será necesario: ?Ter unha antigüidade superior a 6 meses como demandante de emprego, que se acreditará mediante a achega de certificado emitido polos servizos públicos de emprego (INEM) sobre a súa condición de demandante de emprego, non sendo válida a situación de mellora de emprego

.Para a obtención do carnet de desempleado gratuito de Fondo Sur será necesario?ser abonado durante a tempada 15-16, fose cal fose a súa categoría en devandita tempada.

.Ter unha antigüidade superior a 6 meses como demandante de emprego que se acreditará mediante a achega de certificado emitido polos servizos públicos de emprego (INEM) sobre a súa condición de demandante de emprego, non sendo válida a situación de mellora de emprego.
.Para a obtención de leste abono é obligatorio presentar:
.Informe de situación administrativa emitido polo INEM.
.Fotografa tamaño carnet.
.Pago de 6 € pola emisión do carnet.

O posuidor deste carnet deberá presentar o informe de situación administrativa, que acredita que segue cumprindo as condicións esixidas, nas seguintes datas ao longo da tempada:
.Do 2 ao 6 de novembro.
.Do 1 ao 5 de febreiro.
.Do 3 ao 7 de abril.

Si obtense traballo ao longo da tempada, para seguir tendo a condición de abonado deberá pagar a parte proporcional, polos partidos que restasen por disputar, do prezo total do abono correspondente á súa categoría.

OUTRAS COMPETICIÓNS

Nos prezos indicados non están incluídos o resto de competicións que puidese disputar o Racing Club de Ferrol S.A.D. na tempada 2016/2017, tales como; Copa de S. M. O Rei, Copa Diputación, Partidos amistosos, Concepción Arenal, etc.

CAMBIOS NA SITUACIÓN PERSOAL

O cambio de situación do Abonado con data posterior á adquisición do carnet (independientemente do pago total ou en prazos), tanto por idade, como por relación laboral, non implica o cambio de categoría do carnet dentro da tempada 2016/2017. (Excepto Desempleado Gratuito).

DUPLICADOS

Para a obtención dun duplicado do carnet de abonado por deterioro, roubo ou extravío terá un custo de 6 Euros.

POLÍTICA RELATIVA A LOPD

Aos efectos establecidos na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal e o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de desenvolvemento da LOPD, é noso deber informar que os datos de carácter persoal proporcionados foron incorporados a un fichero debidamente inscrito no Rexistro Xeneral de Protección de Datos a nome e baixo a responsabilidade do Racing Club de Ferrol, S.A.D.

De conformidade co disposto polo artigo 5 da LOPD, poderá exercitar oa seus dereitos de ARCO (acceso, rectificación, cancelación e oposición) a través do correo electrónico lina@racingclubferrol.net